משלוח חינם בישראל לרוכשים ב-250 ₪ ומעלה.
עגלת הקניותעגלת הקניות שלי 0 ספרים

תקנון הזמנות

רכישת ספרים באתר:

כל אדם או חברה או גוף משפטי אחר יכול/ה לבצע פעולה באתר בהתקיים התנאים האלה:
1. מבצע הפעולה באתר הוא בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק מטעם אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.
2. בלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה של משתתף או משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, שדרכה התחייב המשתתף או המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה.

הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד:

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי, ולא לשימוש מסחרי. חל איסור על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

קישורים לאתרים אחרים
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים מטעם מוסד ביאליק, אלא מטעם גופים אחרים. קישורים אלה ניתנו לנוחותכם, וכדי להעשיר את חוויית הגלישה באתר שלנו. אין למוסד ביאליק שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

איסור על שימוש לא חוקי או אסור
כתנאי לשימוש באתר, חלה על המשתמשים חובה כלפי מוסד ביאליק שלא להשתמש באתר אינטרנט זה לשום מטרה לא חוקית ולשום מטרה שהיא אסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך אסור להשתמש באתר מוסד ביאליק בכל דרך שעלולה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס יתר או לשנות את האתר או להתערב בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. אסור לנסות לקבל גישה שאינה מורשת לאתר, לחשבונות, למערכות מחשב או לרשתות אחרות שקשורות לאתר באמצעות hacking "כריית" ססמאות או כל דרך אחרת. כן חל איסור על השגה ועל ניסיון השגה של חומרים או מידע בדרך שלא יועדה לכך במפורש באמצעות האתר. חל איסור על איסוף מכל סוג (אוטומטי או ידני או אחר) של תמונות הספרים ופרטי הספרים המוזנים באתר כדי ליצור מאגר תמונות ומידע לשימוש מסחרי או לכל שימוש אחר. כל ניסיון לעשות זאת יגרור תגובה משפטית חריפה.

זכויות יוצרים על מידע
כל תוכן, ובכלל זה טקסט, תכנה, תמונות ערוכות של ספרים, גרפיקה וכל חומר אחר שכלול בכל מקום באתר מוסד ביאליק (להלן "המידע") מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן, הנכם רשאים להשתמש במידע אך ורק על פי הרשאה מפורשת שמופיעה באתר. הנכם מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ או ליצור מוצר כלשהו מתוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מוסד ביאליק, חוץ משימוש מותר על פי החוק. הנכם מסכימים שלא להעתיק או לשכפל בדרך אחרת כל תכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור. חל איסור חמור ליצור מאגר תמונות ומידע שנכללים בו הספרים המוצגים באתר.

מיאון אחריות
המידע, התכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר. מוסד ביאליק וספקיו השונים רשאים בכל עת להכניס שיפורים או שינויים באתר. שימוש באתר אינו תחליף לדעתם ולניסיונם של אנשי מקצוע בתחומים השונים. בכל מצב שנדרשת עצה, תמיכה או עזרה יש להיעזר באנשי המקצוע המתאימים. אין באמור במסמך זה משום מצג של מוסד ביאליק או של ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמשים "כמות שהם", בלא כל התחייבות. מוסד ביאליק וספקיו השונים מתנערים בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית, ובכלל זה כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. בשום מקרה לא תחול על מוסד ביאליק או על ספקיו השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, ובכלל זה, אך בלא הגבלה, דמי נזיקין בגין אבדן השימוש, אבדן נתונים או אבדן רווחים הנובעים משימוש באתר או מביצועי אתר אינטרנט זה או קשורים אליהם בכל דרך שהיא, או הנובעים מעיכוב בשימוש או מאי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה ובין שהוא מבוסס על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, גם אם נודע למוסד ביאליק או למי מספקיה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה,או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

הגבלת הגישה
מוסד ביאליק שומר את זכותו לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי כל התראה מוקדמת.

שינוי בתנאים ובהתניות
מוסד ביאליק שומר את זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. על מחירי המוצרים והספרים המוצעים למכירה באתר יחול הכלל "ט.ל.ח" (טעות - לעולם חוזר), ואם מחירו של ספר או מוצר באתר נמוך יותר ב-75% ומעלה מהמחיר הקטלוגי של הספר - אזי מדובר בטעות סופר או בתקלה, ומוסד ביאליק לא יהא מחויב לכבד מחיר זה, שבטעות או בתקלה יסודו. 

כללי
הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת שנובעת מן השימוש באתר אינטרנט זה או שקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז ירושלים, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, ובכלל זה, אך בלא הגבלה, האמור בפסקה זו. הנכם מאשרים בזה כי אין מתקיימים עקב הסכם זה או עקב השימוש באתר האינטרנט הזה קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות ביניכם ובין מוסד ביאליק. בלי לפגוע באמור לעיל, רשאי מוסד ביאליק להסב את ההסכם הזה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, או בכל דרך אחרת. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד מוסד ביאליק כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה יכול לפגוע בזכותו של מוסד ביאליק לקיים דרישות או בקשות של גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה או למידע שנמסר למוסד ביאליק או נאסף על ידו בקשר לשימוש באתר. אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, ובכלל זה, אך בלא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, ייחשבו הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, בפירוש או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי מסמך זה במקרה מסוים - לא ילמדו מזה גזרה שווה לכל מקרה אחר, ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו הצד על פי מסמך זה. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין כל גולש למוסד ביאליק בהקשר של אתר אינטרנט זה, והוא מחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית ובין בעל פה או בכתב, שעברו בין מי מהגולשים ובין מוסד ביאליק בהקשר של אתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהיו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים שמבוססים על הסכם זה או קשורים בו במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש - דינה כזכות שמורה.

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים
כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה, לרבות יישומים וקבצים הכלולים באתר, הם קניינם הרוחני של מוסד ביאליק ושל ספקיו השונים, והם כפופים לזכויות היוצרים של בעליהם. העתקה, הפצה, הצגה ברבים או מסירה של מידע, סימן מסחרי או כל פרט אחר שכלול באתר אסורים בתכלית בלי אישור מראש ובכתב ממוסד ביאליק.

 

מחירי מבצע

מובהר בזאת כי ספרים הנמכרים במבצעים שונים ככל שיהיו ומחירם במבצע נמוך מן המחיר הנקוב ("מחיר מומלץ", "מחיר קטלוגי", או המחיר הרגיל של הספר כפי שמופיע באתר האינטרנט - הגבוה מביניהם) - מיועדים לקהל הלקוחות הפרטיים של מוסד ביאליק. סוחר ספרים, בעלי חנות ספרים, מפיצים, או מי שמעוניין לקנות יותר מ-3 (שלושה) עותקים מכותר מסוים - ישלם את המחיר הנקוב כאמור לעיל בעבור כל עותק, ללא הנחת המבצע. על טעות בציון מחירי המבצע - ראו לעיל סעיף "שינוי בתנאים ובהתניות".

היה והוא ישלם במזומן - אזי יוכל לרכוש ספרים במחיר המבצע, אך לא יותר משלושה עותקים מכל כותר שבמבצע. היה והקונה יהיה מעוניין לרכוש יותר משלושה עותקים מכותר מסוים, אזי מחיר כל עותק מן העותק הראשון יהיה המחיר הנקוב, ולא "מחיר המבצע" שפורסם באתר או באמצעי אחר, מודפס, אלקטרוני או במדיה אחרת.

למוסד ביאליק שמורה הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת. המחיר הקובע לעניין חיוב הלקוח הוא מחירו של הספר או המוצר כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של מוסד ביאליק במועד השלמת ההזמנה על-ידי ביצוע התשלום. יובהר כי אין אפשרות לשמור מחיר נמוך יותר של ספר או מוצר כלשהו ממבצע קודם אם בעת ביצוע התשלום מחיר הספר באתר האינטרנט גבוה יותר. בכל מקרה כזה, מחיר המוצר יהיה המחיר המופיע באתר באותו מועד.