משלוח חינם בישראל לרוכשים ב-250 ₪ ומעלה.
עגלת הקניותעגלת הקניות שלי 0 ספרים

הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות:

ההוצאה מתחייבת שפרטי ההזמנה לרכישת הספרים באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר ההוצאה, וההוצאה לא תמסור אותם לגורם חיצוני.

ההרשמה באתר מהווה הסכמה של הנרשם לקבלת הודעות בדיוור אלקטרוני מטעם ההוצאה בלבד בדבר פרטים הנוגעים לפרסומים חדשים של ההוצאה, מבצעי מכירות וכדומה. אף על פי שההוצאה תעשה כל מה שביכולתה כדי לשמור את סודיות המידע שימסור לה הלקוח, מוסכם שאם יימסר מידע לצד ג עקב תקלה או בנסיבות שאינן בשליטתה של ההוצאה, לא תחול על ההוצאה או החברה אחריות כלשהי בגין מסירת המידע כאמור.

שונות

רישומיו של מחשב עיבוד הנתונים של ההוצאה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהיו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם. אם תיפול טעות בתיאור הספר, במחירו, בתמונתו או בכל נתון או תיאור אחר שלו, או אם תיפול טעות בקבלת הנתונים מן המזמין, רשאית ההוצאה שלא לקבל את ההזמנה הספציפית, ולא תחול עליה אחריות כלשהי. המידע שיכניס הלקוח למערכת האתר ישמש בין השאר למשלוח דואר אלקטרוני אליו בעניין מבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. משתמש שאין לו עניין לקבל דואר אלקטרוני כאמור, יפנה לחברה בבקשה למחוק את שמו ממאגר מכותבי הדואר האלקטרוני כאמור. כל מידע או תצוגה שמופיעים באתר, ובכלל זה גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logos ), אייקונים (icons), וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלותה הבלעדית של ההוצאה, ואין להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, לפרסמם או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן נתנה החברה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

הסמכות השיפוטית הייחודית בכל מחלוקת שתתעורר בעניין האתר או בעניין ביצוע פעולות באמצעותו, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד. בכל עת רשאים בעלי האתר לשנות את התקנון על פי שיקול דעתם שלהם.
 

לבירורים אפשר לפנות
בימים א-ה, בשעות 16:00-09:00
לטלפון : 02-6797942
או 24 שעות ביממה לדואל sales@bialik-publishing.co.il